Leerplan: ZiLL
Zin in Leren – Zin in Leven

Zin in

“Zin in …” draagt een dubbele betekenis in zich. Enerzijds verwijst het naar alles wat met motivatie te maken heeft: goesting krijgen en hebben, optimisme in de toekomst, geloof in groei en ontwikkelbaarheid van dingen, verwachtingsvol en nieuwsgierig uitkijken naar het nieuwe, leerhonger hebben. Anderzijds verwijst “zin in …” ook naar de levensbeschouwelijke inspiratie van waaruit mensen leven en een diepere betekenis geven aan de dingen. We hopen dat onderwijs ertoe bijdraagt dat kinderen en jongeren zich ontwikkelen tot geïnspireerde zinzoekers die persoonlijke waarden durven vooropstellen van waaruit ze keuzes maken, handelen en samenleven met anderen.

Zin in leren

We gaan uit van een gezonde leerambitie voor elke leerling. Daarbij is er veel aandacht voor het benutten van de ‘leer-kracht’ die in elke leerling schuilt. Bereidheid tot leren is namelijk een voorwaarde voor een autonome en gelukkige toekomst in de snel evoluerende maatschappij rondom ons. Bovendien geeft de positieve ervaring dat leren wat oplevert voldoening. Dat motiveert om blijvend te leren. Wie leert is mee: hij krijgt niet alleen een bredere kijk op de wereld en de samenleving, maar kan er ook een rijkere bijdrage toe leveren. Dat is wat we in de katholieke basisschool door vorming bij onze leerlingen beogen: hen in staat stellen om, elk op hun manier, bij te dragen aan een open, zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving, waar een plaats is voor iedereen.

Zin in leven

Als katholieke basisschool werken we vanuit het idee dat mensen groeien dankzij en doorheen verbondenheid met medemensen, samenleving en wereld. We willen de leerlingen voorbereiden op een gelukkig leven waarin ze zelfstandig beslissingen kunnen nemen waarvoor ze verantwoordelijkheid dragen en waarbij ze engagement tonen binnen én buiten de school. We willen dat de kinderen met voldoende vertrouwen in het leven staan, veerkrachtig zijn en antwoorden durven te geven op vragen en verwachtingen uit hun omgeving. Ook wanneer het leven al eens lastig is of moeizaam loopt..

Zin in leren! Zin in leven!

Leren impliceert dat je heel wat dingen over de wereld en het leven voor het eerst ontdekt. Die ervaring doen kinderen binnen en buiten de school op. Soms gaat het om echt nieuwe dingen zoals een nieuwe techniek of toepassing, een nieuw leerstofgeheel. Soms gaat het om vertrouwde elementen in nieuwe contexten of variaties erop. Ervaren dat ze zelf tot oplossingen komen, stimuleert de leerhonger van leerlingen. “Er valt nog zoveel te beleven, te leren!”